Vecākiem

Ar 2011.g.01.februāri  stājas spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 89 «Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi».


 

Papildināti mācībām pēc vispārējās izglītības programmas skola piedavā:

 • skolas projektu "Vesels bērns - vesela nākotne";
 • skolas projektu "Innovācijas tehnoloģijas multikulturālā izglītībā";
 • informātikas apmācība no pirmās klases;
 • angļu valodas apmācība no pirmās klases;
 • Papildus fakultatīvās un interešu izglītības pulciņu nodarbības šādās jomās:
  • sports: futbols zēniem un meitenēm, volejbols, basketbols, koriģējošā vingrošana;
  • vizuālā un tēlotājmāksla: keramikas pulciņš, zīmēšana, dizaina pamati;
  • mūzika:  1.-4. un 5.-9. klašu koris;
  • sarīkojumu dejas;
  • teātra māksla: teātra studija"Teatralka";
  • praktiskā psiholoģija;
  • valodas un literatūra: "Eiropas kultūra. Vācija", "Starpkultūru komunikācijas".
 • mūsu skolēniem ir iespēja izmantot stomatologa bezmaksās pakalpojumus (bērniem līdz 18 gadiem);

      Skolotāji savā pedagoģiskajā darbībā izmanto mūsdienīgas metodikas un tehniskos līdzekļus. Skolā ir divas datorklases, interaktīvā tāfele, projektori, tiek izmantoti didaktiskie materiāli, dažādi uzskates materiāli un mācību metodiskā literatūra. Skolas pedagoģiskie darbinieki strādā pēc metodiskajām tēmām „Mūsdienu mācību metožu un jauna tipa stundu izmantošana, lai sekmētu skolēnu integrēšanos latviskā vidē”. Liela uzmanība tiek pievērsta integrētajām stundām, piemēram, sadarbojoties bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, vēstures, informātikas un latviešu valodas skolotājiem. Tā kā skolēniem ir liela motivācija apgūt angļu un vācu valodu, tad liela nozīme ir multilingvālām stundām un ārpusstundu pasākumiem. Visi skolēni aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, un 10.–12. klašu skolēni – zinātniski pētnieciskajā darbā. Viens no skolas projektiem ir „Inovācijas tehnoloģijas multikulturālā izglītībā”.

      82% absolventu katru gadu iestājas Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Informāciju sistēmu menedžmenta augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē u. c.

      Skolā ir sešas videoklases, ritmikas zāle, divi informātikas kabineti, kuri ir apvienoti skolas kopējā datortīklā ar pieeju internetam. Skolas bibliotēka un lasītava nodrošina visus skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām, kā arī ar populārzinātnisko un māksliniecisko literatūru.

      Skolā var saņemt kvalitatīvu logopēda, sociālā un speciālā pedagoga palīdzību.

      Darbojas arī skolas padome, parlaments, Bērnu tiesību aizsardzības komisija.

      Savu brīvo laiku skolēni var pavadīt brīvā laika centrā „Mežciems” un skolas vasaras nometnēs „Lučiki” un „Ranto”.

      Rīgas 89. vidusskola sadarbojas ne tikai ar bērnu pirmskolas izglītības iestādi Nr. 241, ar estētiskās attīstības studiju „Aistjonoks”, bet arī ar Latvijas Zinātņu akadēmijas UNESCO ziemas universitāti, ar augstākajām un profesionālajām mācību iestādēm un ar stomatoloģisko firmu „Denta”, kur bērniem līdz 18 gadiem pakalpojumi ir bez maksas.

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589 

MK Noteikumi № 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2018./2019.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.