Piedalīšanās ESF projektos

 

 

ES lidzfindepartamenta logo_2es karogs

Sveicam mūsu kolēģes par dalību pasākumā „Izglītības inovācijas balva 2012”!

2012. gada 25. septembrī notika ESF projekta „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēguma seminārs. Tā ietvaros izglītības inovators  no Lielbritānijas nolasīja lekciju „Mācību procesa inovatīvās tehnoloģijas”, kuras laikā dalījās ar savu personisko pieredzi . Filozofes un režisores  lekcija „Mācību pētījums ar drāmas palīdzību – kas tas ir?” atļāva kopā ar priekšnesuma varoni izjust viņas pārdzīvojumus un padomāt par mākslas izmantošanu mūsu stundās.

Pasākuma otrajā daļā tika pasniegta „Izglītības inovācijas balva”. Šāds pasākums kļūst par lielisku tradīciju, kuras mērķis ir atpazīt, popularizēt un sekmēt inovatīvus projektus izglītības jomā visā Latvijā, aicinot pedagogus iesniegt savus praktiskos priekšlikumus izglītības nozares kvalitātes uzlabošanai. Kopumā šogad tika iesniegti 39 pedagogu darbi (9 no tiem Rīgas skolām), tostarp arī divi darbi no mūsu skolas kolēģiem: „Starpkultūru komunikācijas stunda 12. klasē par tēmu „Vārda maģija”(mīlestības tēma latviešu, krievu, vācu un angļu literatūrā)”, kā arī „Mājas darbi vidusskolas matemātikas kursā”. Liels paldies kolēģiem par savu pārmaiņu redzējumu un uzdrīkstēšanos, par piedāvājumiem inovāciju īstenošanai!  


ES lidzfindepartamenta logo_2  es karogs  

Eiropas sociālā fonda finansēts projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

(Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).

 

Projekta īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību".

Saskaņā ar noteikumu 4.punktu projektā kā prioritārie mācību priekšmeti noteikti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika un svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru).

Projekts tiek īstenots no 2008.gada 30.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam.

2010./2011.m.g. Eiropas sociālā fonda projektā piedalās 2 mūsu skolas skolotāji.


ES lidzfinIZMes karogs

Eiropas sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

(vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001).

ESF projekta 2011./2012. m.g.  


2010./2011.m.g. Eiropas sociālā fonda projektā piedalās 11 mūsu skolas skolotāji.


Lai varētu īstenot Eiropas projektu mūsu skolā tika izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana komisija (pamatojoties uz 2010.gada 23. augusta Rīgas 89.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.37 )  


2009./2010.m.g. laikā 22 skolas skolotāji ir ESF projektu „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” dalībnieki. Skolotāji aktīvi iesaistās un aizrauj savus skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē matemātikā, fizikā, bioloģijā, ķīmijā. Vairāki darbi guvuši godalgotas vietas pilsētas konkursos.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2023./2024.mācību gadā.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589