Vecākiem

Ar 2011.g.01.februāri  stājas spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 89 «Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi».


 Papildināti mācībām pēc vispārējās izglītības programmas skola piedavā:

 • skolas projektu "Vesels bērns - vesela nākotne";
 • datorikas apmācība no trešās klases;
 • angļu valodas apmācība no pirmās klases;
 • Papildus fakultatīvās un interešu izglītības pulciņu nodarbības šādās jomās:
  • sports: futbols zēniem un meitenēm, volejbols, basketbols, koriģējošā vingrošanaušu nodarbības;
  • vizuālā un tēlotājmāksla: keramikas pulciņš, zīmēšana, dizaina pamati;
  • mūzika:  1.-4. un 5.-9. klašu koris;
  • teātra māksla: teātra studija"Teatralka";
  • valodas un literatūra: "Eiropas kultūra. Vācija", "Starpkultūru komunikācijas".
 • mūsu skolēniem ir iespēja izmantot stomatologa bezmaksās pakalpojumus (bērniem līdz 18 gadiem);

      Skolotāji savā pedagoģiskajā darbībā izmanto mūsdienīgas metodikas un tehniskos līdzekļus. Skolā ir divas datorklases, interaktīvā tāfele, projektori, tiek izmantoti didaktiskie materiāli, dažādi uzskates materiāli un mācību metodiskā literatūra. Skolas pedagoģiskie darbinieki strādā pēc metodiskajām tēmām „Mūsdienu mācību metožu un jauna tipa stundu izmantošana, lai sekmētu skolēnu integrēšanos latviskā vidē”. Liela uzmanība tiek pievērsta integrētajām stundām, piemēram, sadarbojoties bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, vēstures, datorikas un latviešu valodas skolotājiem. Tā kā skolēniem ir liela motivācija apgūt angļu un vācu valodu, tad liela nozīme ir multilingvālām stundām un ārpusstundu pasākumiem. Visi skolēni aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, un 10.–12. klašu skolēni – zinātniski pētnieciskajā darbā. 

      82% absolventu katru gadu iestājas Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Informāciju sistēmu menedžmenta augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē u. c.

      Skolā ir ritmikas zāle, divi daorikas kabineti, kuri ir apvienoti skolas kopējā datortīklā ar pieeju internetam. Skolas bibliotēka un lasītava nodrošina visus skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām, kā arī ar populārzinātnisko un māksliniecisko literatūru.

      Skolā var saņemt kvalitatīvu logopēda, sociālā un speciālā pedagoga atbalstu.

      Darbojas arī skolas padome, parlaments, Bērnu tiesību aizsardzības komisija.

      Savu brīvo laiku skolēni var pavadīt brīvā laika centrā „Mežciems”.

      Rīgas 89. vidusskola sadarbojas ar bērnu pirmskolas izglītības iestādi Nr. 241, ar estētiskās attīstības studiju „Aistjonoks”, bet arī  ar augstākajām un profesionālajām mācību iestādēm un ar stomatoloģisko firmu „Denta”, kur bērniem līdz 18 gadiem pakalpojumi ir bez maksas.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589