Projekts "Drošība internetā"

Klubs "Drošs internets"

Mērķis:

 • Drošas un labvēlīgas skolas vides nodrošināšana;
 • Apzināt izglītojamo pienākumus un tiesības pozitīvas un drošas sadarbības vides veicināšanai;
 • Pilnveidot saskarsmes prasmes un prasmi izprast citus.

Novērtēšanas kritēriji:

 • Izstrādāts vienots reglaments par izglītojamo pienākumiem un tiesībām pozitīvas un drošas sadarbības vides veicināšanai skolā.
 • Skolā tiek sniegts atbalsts un drošības sajūta ikvienam skolēnam.

Uzdevumi:

 • Analizēt skolēnu vērtību sistēmu un izstrādāt turpmākās darbības plānu, papildinājumus audzināšanas programmai.
 • Kluba radošo gupu izveide. darba plāna sastādīšana.
 • Organizēt tematiskus pasākumus par drošu darbu internetā.

Kluba darbs:

Ir izpētīti materiāli par tēmu "Drošs internets" tīmeklī. Veidoti uzskatāmi līdzekļi programmās: OneNote un Sway. Novadītas skolēnu un vecāku aptaujas par tēmu "Drošība internetā".

 • materiālu sagatavošana klases audzinātājam:

 

 • stundas par drošību tīmeklī (5.8.kl.)
 • lapas "Tava drošība internetā - konkurss" un "Esi reindžers!" 
 • bukleta vaka konkursam "Tava drošība internetā" veidošana (5.-7.kl.) 
 • tikšanas ar Policijas pārstāvijem;
 • spēles "Pele, drošība un internets: Detektīvi" novadīšana;
 • spēle "Krustiņi-nullītes"(7.kl.).

2015.-2017.g.g.

 1. Stunda "Internets. Apdraudējumi."
 2. Bukleta vaks konkursam "Tava drošība internetā"
 3. Lekcija "Drošs internets"  (Policija)
 4. Izglītošanas kampaņa "Esi reindžers!"
 5. Materiāli klases audzināšanas stundām
 6. Vecāku anketēšana
 7. Spēle "Drošs insternets" - personīgas informācijas analīze.
 8. Spēle "Krustiņi-nullītes"
 9. "Vardarbība Internetā" - bīstamo situāciju analīze un risinājumu apraksts.


Ziņu izdevums "Drošs internets"!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets" Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589